Ładowanie strony...
MENU

Debatowali międzypokoleniowo

Debata Senioralna zatytułowana „Mozaika pokoleń” była okazją do podjęcia dyskusji pomiędzy seniorami a młodzieżą ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W debacie, którą zorganizowano 8 listopada w Miejskim Centrum Kultury „Tkacz”, uczestniczyli także pedagodzy, psycholodzy, dyrektorzy placówek oświatowych i przedstawiciele instytucji, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się działalnością senioralną i młodzieżową w naszym mieście.

Celem debaty było m.in. uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące podejmowania przedsięwzięć zmierzających do ułatwienia dialogu międzypokoleniowego, niwelowana różnicy pokoleń na poziomie komunikacyjnym, a tym samym do międzypokoleniowej integracji. Inną kwestią poruszaną podczas debaty były działania, jakie warto podejmować dla uatrakcyjnienia naszego miasta jako dobrego miejsca dla życia dla wszystkich jego mieszkańców. 

Pokłosiem dyskusji toczącej się w czasie debaty są wyciągnięte wnioski. Te najważniejsze to konieczność budowania międzypokoleniowych relacji i wartości poprzez m.in. organizowanie cyklicznych wspólnych spotkań seniorów i młodzieży, na które będą zapraszani prelegenci (przedstawiciele pokoleń z dużym bagażem doświadczeń pokazujący życie z różnych perspektyw wiekowych np. młode osoby po przebytej walce z uzależnieniami, seniorzy, którzy zmagali się w swoim życiu z przeciwnościami losu, uzależnieniami i ciężkimi chorobami). To również potrzeba organizacji warsztatów komunikacji interpersonalnej oraz organizowanie miejskich imprez dla młodzieży i seniorów, ale także nowych miejsc dla spędzania czasu młodych i starszych (stworzenia platformy do wymiany pokoleniowych doświadczeń, potrzeb i oczekiwań istotnych dla starszego jak i młodszego pokolenia).

Uczestnicy debaty widzą też konieczność podjęcia skonkretyzowanych działań już teraz. Do tych najpilniejszych zalicza się m.in. potrzeba optymalnego dopasowania komunikacji miejskiej do potrzeb osób starszych oraz młodzieży, dofinansowanie biletów wstępu dla młodzieży i seniorów podczas korzystania z miejsc kultury w naszym mieście i wydarzeń społeczno-rekreacyjno-rozrywkowych organizowanych przez instytucje podległe miastu, tj: Arena Lodowa, Domy Kultury, Muzea, wydarzenia plenerowe itp.

Do pozostałych ważnych zagadnień podjętych w trakcie debaty zaliczono także kontynuowanie inwestycji zmierzających do budowania nowej infrastruktury miasta, a tym samym likwidowania barier architektonicznych dla osób starszych. Kolejną ważną kwestią jest inwestowanie w nowe miejsca pracy, inicjowanie działań zmierzających do przyciągania nowych inwestorów i przedsiębiorców, którzy stworzą nowe możliwości dla ludzi młodych zakładających tutaj swoje rodziny. Dyskutujący podkreślili, że jest to bardzo ważne, ponieważ młodzież, która pozostaje w mieście zostaje ze swoimi rodzicami, dziadkami i swoimi najbliższymi kontynuując naturalną siłę integracji międzypokoleniowej z opieką włącznie. Sama świadomość osób starszych i potrzebujących, że ich dzieci, wnuki i prawnuki są na miejscu i w ich otoczeniu jest niezwykle wymiernym czynnikiem autoterapii. Czynnik ten wpływa wymiernie na poczucie bezpieczeństwa i pozytywny aspekt psychologiczny dla osób starszych i potrzebujących w podeszłym wieku odpowiedniej opieki.

Podsumowując debatę warto podkreślić że Tomaszów Mazowiecki jest miejscem, w którym nastąpiło już dużo pozytywnych zmian, ale jest również potencjał podejmowania nowych wyzwań. Uczestnicy dyskusji widzą celowość organizowania kolejnych debat związanych z różnorodnymi zagadnieniami pozostającymi w sferze zainteresowań zarówno seniorów jak i młodzieży.
2022-11-10 11:14 561